fbpx

Regulamin

BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2019
11 listopada 2019 Poznań

REGULAMIN

I. Cele i założenia biegu
• Upamiętnienie 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
• Promocja miasta Poznania w kraju i poza jego granicami
• Uatrakcyjnienie wydarzeń kulturalnych z okazji Imienin ulicy Św. Marcin
• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
II. Organizatorzy i podmioty współpracujące:
Fundacja RunPoland.org na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości we współpracy z
Fundacją Universitatis Posnaniensis.
III. Termin i miejsce
• Impreza odbędzie się w dniu 11 listopada 2019 roku (poniedziałek) w Poznaniu.
• Start zaplanowano na godz. 11:11.
• Bieg przeprowadzony zostanie na terenie miasta Poznania (100% asfalt) na
dystansie 10 km.
• Trasa posiada atest PZLA.
• Trasa będzie oznaczona co 1 km.
IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
• W BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2019 w Poznaniu zwanym dalej jako
Bieg wziąć mogą wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w
Regulaminie (dalej zwani jako Uczestnicy).
• Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km wynosi 100 minut (od momentu przekroczenia
linii startu przez uczestnika). Start uczestników następuje systemem falowym.
• Uczestnicy, po upływie regulaminowego limitu czasu zobowiązani są zejść z trasy biegu
a następnie przejść na chodnik lub pobocze pod rygorem dyskwalifikacji. Nie
dostosowanie się spowoduje zagrożenie dla życia i zdrowia uczestnika biegu oraz opóźni
przywracanie przez Policję stałej organizacji ruchu.
• W czasie Biegu na Trasie Biegu mogą przebywać jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa
Biegu, osoby i pojazdy posiadające identyfikatory/przepustki wydane przez Organizatora
oraz służby zabezpieczające Bieg.
• Ustalony został limit 100 000 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę,
która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
Osoba ta nabywa prawa uczestnictwa w biegu.
• W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 100 000 osób lista startowa
zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych
zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów. Organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego przyjmowania zgłoszeń czy to pod względem ilości czy terminu.
• Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
• Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika (przepisania numeru) w terminie 1-7 listopada 2019. Dokonanie przepisania do 6 listopada daje szansę na numer z własnym imieniem. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie
Biegu (BiegNiepodleglosci.pl lub RunPoland.org) i wniesieniu opłaty manipulacyjnej
w wysokości 10,00 zł.
• W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj 11 listopada
2019 roku ukończyli 16 rok życia.
• Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną

odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia
lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do
podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-
18 lat (które w dniu biegu tj. 11 listopada nie osiągnęły jeszcze pełnoletności)
zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych
opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest
obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie
weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Dopuszcza się odbiór pakietu startowego
osoby nieletniej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
• Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 30 października 2019
roku, chyba, że limit miejsc zostanie wcześniej wyczerpany.
• Odbiór pakietu startowego możliwy będzie przez osobę trzecią za pomocą
upoważnienia wygenerowanego w panelu zawodnika do którego dostęp ma
wyłącznie uczestnik w podanym mailu potwierdzającym zgłoszenie do biegu.
Prosimy nie kasować maila od Organizatora potwierdzającego start w Biegu .
• Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji strefy
startowej, zaleca się udział w przekazanej okolicznościowej czapeczce, celem utworzenia
przez społeczność biegaczy olbrzymiej, biało-czerwonej, wielotysięcznej flagi narodowej.
• Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania
zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji
(zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).
• Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku
publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi Biegu.
• Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu oraz ma prawo usunąć z
terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub nie
przestrzegają poleceń osób (służb porządkowych, poleceń personelu i obsługi
Biegu).
• Podczas Biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe
przymocowane z przodu stroju sportowego w widocznym miejscu. Zasłanianie
numeru startowego w części lub w całości lub brak numeru startowego powoduje
dyskwalifikację.
• Pakiety startowe wydawane będą w dniach 9, 10,11 listopada 2019 w Biurze
Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura Zawodów. Organizator nie wysyła
pakietów startowych na adres Uczestnika.
• Organizator nie zapewnia szatni. Organizator zapewnia toalety na terenie Biura
Zawodów oraz w strefie START i w strefie META.
• W Biegu powinny brać udział osoby posiadające dobry stan zdrowia i nie
posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na dystansie 10
kilometrów.
• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2019 w Poznaniu zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO” jest
Fundacja RunPoland.org na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości z siedzibą w
Poznaniu, 61-806 Poznań, ul. sw. Marcin 29/8 (dalej jako Administrator Danych
Osobowych lub Fundacja RunPoland.org).
W każdym przypadku, na żądanie osoby której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu
do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

• Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz
produkcji filmowych (np. klipy rozpowszechniane w internecie) wizerunku
Uczestnika. Uczestnik udziela Fundacji RunPoland.org niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku w następujących polach eksploatacji:
• utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w
dowolnej formie
• udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub kopii na której
utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego
partnera w zakresie jego udziału w BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2019
• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
• publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
• Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na
bilbordach, emisje w przekazach telewizyjnych i radiowych
• poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniach 9,10,11 listopada 2019 zgodnie z
regulaminem Biegu
• Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom
biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.
Adminitrowanie i gromadzenie danych uczestnika obejmuje czynności związane z
organizacją Biegu, prowadzeniem projektów sportowych, lig biegowych, sklepu
internetowego i innych projektów zarządzanych przed Fundację RunPoland.org
V. Wysokość opłat:
Uwaga:
Ze względu na wyjątkowość medalu będącego wręcz jubilerskim dziełem pokrytym
srebrem wysokiej próby 1000 umożliwiliśmy zapis z odroczoną płatnością do 30 czerwca
2019. Nie dokonanie opłaty do tego terminu spowoduje jednak
utratę miejsca na liście startowej.
Pakiet PIERWSI NA FRONCIE
Dla zgłoszeń od miejsca 1 do 2000 opłata startowa wynosi 69,00 zł
Pakiet ZAPRAWIENI W BOJU
Dla zgłoszeń od miejsca 2001 do 7000 opłata startowa wynosi 79,00 zł
Pakiet HUSARZE W ODSIECZY
Dla zgłoszeń od miejsca 7001 do 15000 opłata startowa wynosi 89,00 zł
Pakiet WYBOROWI STRZELCY
Dla zgłoszeń od miejsca 15001 do 100 000 opłata startowa wynosi 199,00 zł*
*STAWKA 199 zł OBOWIĄZUJE W MOMENCIE GDY 15000 uczestników dokona opłaty a nie samego zapisu. O rozpoczęciu obowiązywania stawki 199 zł poinformujemy również w tym miejscu. Na chwilę obecną nie obowiązuje.

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:
1) Pokryty srebrem o próbie 1000 MEDAL/STATUETKĘ HUSARZA
2) Okolicznościowa czapeczka biegowa.
UWAGA: w biurze zawodów uczestnik będzie miał do wyboru kolor czapeczki biały lub
czerwony aż do wyczerpania danego koloru. Pula czapeczek biegowych wynosić będzie
50% białych i 50% czerwonych.

3) Rogal świętomarciński.
4) Napój regenerujący.
5) Numer startowy.
6) Świadczenia od sponsorów i partnerów (w przypadku wystąpienia).
IV. Pomiar czasu i biuro zawodów
• Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Numer startowy należy
umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru.Podczas Biegu
wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip zamontowany w numerze
startowym każdego Uczestnika. Chipa nie wolno usuwać, zagubienie lub usunięcie
chipa skutkować będzie brakiem możliwości sklasyfikowania Uczestnika w Biegu.
Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.
• Biuro zawodów mieści się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w hali 3A -
wejście od ul. Bukowskiej.
• Godziny otwarcia biura: 9 listopada (sobota) - godz. 15:00-21:00 (otwarte dla
WSZYSTKICH)
• 10 listopada (niedziela) - godz. 10:00-20:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)
• 11 listopada (poniedziałek - dzień biegu) - godz. 6:00-9.00 (otwarte tylko dla
uczestników SPOZA aglomeracji poznańskiej nie objętych komunikacją MPK w
strefach A+B+C*) [* http://www.ztm.poznan.pl/bilety/strefy-taryfowe].
• Depozyty dla uczestników określone zostaną po zamknięciu zapisów z uwagi na
konieczność uwzględnienia liczby uczestników.
• Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
• Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub
skradzione podczas imprezy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”)
Uczestnik posiada prawo w granicach przewidzianych przepisami RODO - do żądania od
Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
VII. Klasyfikacja końcowa
Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych
grupach wiekowych:
Mężczyźni:
M16 mężczyźni 16 - 19 lat
M20 mężczyźni 20 - 29 lat
M30 mężczyźni 30 - 39 lat
M40 mężczyźni 40 - 49 lat
M50 mężczyźni 50 - 59 lat
M60 mężczyźni 60 - 69 lat
M70+ mężczyźni 70 i powyżej
Kobiety:
K16 kobiety 16 - 19 lat
K20 kobiety 20 - 29 lat
K30 kobiety 30 - 39 lat
K40 kobiety 40 - 49 lat
K50 kobiety 50 - 59 lat
K60 kobiety 60-69
K70+ kobiety 70 i powyżej

UWAGA: w klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od
miejsca 51 wg czasu netto.
W biegu prowadzona będzie klasyfikacja służb mundurowych w kategorii generalnej
kobiet i mężczyzn (3 mężczyzn i 3 kobiety).
Klasyfikacja drużynowa następuje na podstawie sumy 4 najlepszych czasów netto
zawodników z tej samej drużyny (tak samo wpisana nazwa drużyny). Uczestnik może być
członkiem tylko 1 drużyny
VIII. Nagrody
• W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznane
zostaną trofea oraz nagrody rzeczowe lub vouchery od sponsorów
• W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchar lub statuetkę
oraz dodatkowo za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe lub
vouchery sponsorskie
• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora
pamiątkowy medal.
• Nagrody dublują się. Oznacza to, że zawodnik może być dekorowany i nagradzany
zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej.
IX. Zasady finansowania
• Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.
X. Postanowienia końcowe
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe
zagrażające życiu uczestników).
• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika,
(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie
zdyskwalifikowany.
• Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału
biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną
zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
• Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w
BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2019 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym.
• Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym
zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie
później niż do 2 listopada 2019. Osoby te mają obowiązek startu z ostatniej strefy
czasowej.
• Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia
uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w BiegNiepodleglosci.pl RunPoland
2019. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup
stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

• Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym
dalej „RODO”
• Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje
na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do
wiadomości, że udział w Biegu na 10 kilometrów wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym.
• Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne,
jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
• Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób z kijkami, w
formule Nordic Walking, na wózkach, rolkach, wrotkach, rowerach oraz innych
urządzeniach mechanicznych.
• Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z
regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
• Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych zawodników np. race. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia
środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów
alkoholowych.
• Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym
podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru
czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i
przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
• Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu - decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty
będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od otrzymania pisemnej reklamacji.
Obowiązuje kaucja 100 zł uiszczona w Biurze Zawodów w dniu biegu do godziny
15:00.
• Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może
zostać odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu, w przypadku wystąpienia
siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz ze względów
bezpieczeństwa.
• Przewidywany czas zamknięcia ulic na trasie biegu do godziny 9:00-14:00 w dniu
biegu.
• Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu na 10 kilometrów
oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji
lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.
• W przypadku temperatur powyżej 10 C Organizator zaleca uczestnikom zabranie
na trasę wody w butelce minimum 0,33 l.
• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy
organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
• Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele
jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
• Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie
to na pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w zakresie praw nabytych
na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego
regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej Organizatora.

Artur Kujawiński
Dyrektor Biegu