Regulamin

 1. Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018

11 listopada 2018 Poznań

 

REGULAMIN

 

 1. Cele i założenia biegu
  • Upamiętnienie  100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
  • Promocja miasta Poznania w kraju i poza jego granicami
  • Uatrakcyjnienie wydarzeń kulturalnych z okazji Imienin ulicy Św. Marcin
  • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

 

 

 1. Organizatorzy i podmioty współpracujące:

Fundacja RunPoland.org  na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości we współpracy z Fundacją Universitatis Posnaniensis.

 

III. Termin i miejsce

  • Impreza odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 roku (niedziela) w Poznaniu.
  • Start zaplanowano na godz. 11:11.
  • Bieg przeprowadzony zostanie na terenie miasta Poznania (100% asfalt) na dystansie 10 km.
  • Trasa posiada atest PZLA.
  • Trasa będzie oznaczona co 1 km.

 

 

 1. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 

  • W  3. Biegu Niepodległości - Bieg 100-lecia 2018 w Poznaniu zwanym dalej jako Bieg wziąć mogą wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w Regulaminie (dalej zwani jako Uczestnicy).
  • Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km – 90 minut (od momentu przekroczenia linii startu).
  • Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na Trasie Biegu czynią to na własną odpowiedzialność i mają obowiązek do stosowania się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu Uczestnika.
  • Organizator w przypadku przekroczenia regulaminowego czasu ma prawo zdyskwalifikować uczestnika oraz nakazać przerwanie jego biegu i/lub zejście z trasy biegu tj.przejście na ścieżkę spacerową/chodnik .
  • Na Trasie Biegu mogą przebywać jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu, osoby i pojazdy posiadające identyfikatory/przepustki wydane przez Organizatora oraz służby zabezpieczające Bieg.
  • Ustalony został limit 25 000 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoba ta nabywa prawa uczestnictwa w biegu.
  • W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 25 000 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
  • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
  • Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika (przepisania numeru) w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2018. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie Biegu (BiegNiepodleglosci.pl lub RunPoland.org) i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł.
  • W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj 11 listopada 2018 roku ukończyli 16 rok życia.
  • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 11 listopada  nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Dopuszcza się odbiór pakietu startowego osoby nieletniej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
  • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 30 października 2018 roku, chyba, że limit miejsc zostanie wcześniej wyczerpany.
  • Odbiór pakietu startowego możliwy będzie przez osobę trzecią za pomocą upoważnienia wygenerowanego w panelu zawodnika do którego dostęp ma wyłącznie uczestnik w podanym mailu potwierdzającym zgłoszenie do biegu. Prosimy nie kasować maila od Organizatora potwierdzającego start w Biegu.
  • Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji strefy startowej oraz w przekazanej okolicznościowej koszulce, celem utworzenia przez społeczność biegaczy olbrzymiej, biało-czerwonej, wielotysięcznej flagi narodowej.
  • Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji (zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).
  • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi Biegu.
  • Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu oraz ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub nie przestrzegają poleceń osób (służb porządkowych, poleceń personelu i obsługi Biegu).
  • Podczas Biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu stroju sportowego w widocznym miejscu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację.
  • Pakiety startowe wydawane będą w dniach 9, 10,11 listopada 2018 w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura Zawodów. Organizator nie wysyła pakietów startowych na adres Uczestnika.
  • Organizator nie zapewnia szatni. Organizator zapewnia toalety na terenie Biura Zawodów oraz w strefie START i w strefie META.
  • W Biegu powinny  brać udział osoby posiadające dobry stan zdrowia i nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na dystansie 10 kilometrów.
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 3. Biegu Niepodległości w Poznaniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 922 j.t ze zm.) jest Fundacja RunPoland.org na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości z siedzibą w Poznaniu, 61-806 Poznań, ul. sw. Marcin 29/8 (dalej jako Administrator Danych Osobowych lub Fundacja RunPoland.org).
  • Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz produkcji filmowych (np. klipy rozpowszechniane w internecie) wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Fundacji RunPoland.org niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących polach eksploatacji:

 

 • utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w dowolnej formie
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub kopii na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w BieguNiepodległości.pl – Biegu 100-lecia 2018
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
 • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na bilbordach, emisje w przekazach telewizyjnych i radiowych
 • poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniach 9,10,11 listopada zgodnie z regulaminem Biegu
 • Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.

 

 1. Wysokość opłat:

 

Uwaga:

Ze względu na wyjątkową oprawę BIEGU 100-LECIA oraz pokryty 24-karatowym złotem MEDAL STULECIA dla każdego uczestnika, wpisowe w bieżącym roku jest od ok. 20 zł wyższe, niż w latach poprzednich. Z tego względu umożliwiliśmy zapis z odroczoną płatnością do 30 czerwca 2018. Nie dokonanie opłaty do tego terminu spowoduje jednak utratę miejsca na liście startowej. W kolejnych latach koszt uczestnictwa wróci do pierwotnie niższego.

 

Pakiet PIERWSI NA FRONCIE

Dla zgłoszeń od miejsca 1 do 5000 opłata startowa wynosi 79,00 zł

 

Pakiet ZAPRAWIENI W BOJU

Dla zgłoszeń od miejsca 5001 do 15000 opłata startowa wynosi 85,00 zł

 

Pakiet HUSARZE W ODSIECZY

Dla zgłoszeń od miejsca 15001 do 25000 opłata startowa wynosi 89,00 zł

 

UWAGA! Po 25 października 2018 [aktualizacja] opłata startowa niezależnie od ilości osób na liście startowej będzie wynosić 95,00 zł.

 

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:

1) Pokryty 24-karatowym złotem MEDAL STULECIA zaprojektowany przez biegacza, którego projekty regularnie oceniane są w TOP10 najpiękniejszych medali polskich imprez biegowych, włącznie z zajęciem 1 miejsca w roku 2016.

2) Okolicznościowa koszulka biegowa.

UWAGA: w biurze zawodów uczestnik będzie miał do wyboru kolor koszulki biały lub czerwony aż do wyczerpania danego koloru. Pula koszulek wynosić będzie 50% białych i 50% czerwonych.

TABELA ROZMIARÓW MĘSKICH - KOSZULKI TECHNICZNE
EU: S M L XL XXL
Szerokość: 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm
Długość: 66 cm 68 cm 70 cm 72 cm 77 cm

 

TABELA ROZMIARÓW DAMSKICH - KOSZULKI TECHNICZNE
EU: S M L XL XXL
Szerokość: 41 cm 43 cm 45 cm 47 cm 49 cm
Długość: 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm

Zmiana rozmiaru koszulek w panelu uczestnika jest możliwa wyłącznie do 30 października 2018 r.

3) Rogal świętomarciński.

4) Napój regenerujący.

5) Numer startowy.

6) Świadczenia od sponsorów i partnerów (w przypadku wystąpienia).

 1. Pomiar czasu i biuro zawodów
  • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru.Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip zamontowany w numerze startowym każdego Uczestnika. Chipa nie wolno usuwać, zagubienie lub usunięcie chipa skutkować będzie brakiem możliwości sklasyfikowania Uczestnika w Biegu. Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.
  • Biuro zawodów mieści się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w hali 3A - wejście od ul. Bukowskiej.
  • Godziny otwarcia biura: 9 listopada (piątek) - godz. 15:00-21:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)
  • 10 listopada (sobota) - godz. 10:00-20:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)

 

 • 11 listopada (niedziela - dzień biegu) - godz. 6:00-9.00 (otwarte tylko dla uczestników SPOZA aglomeracji poznańskiej nie objętych komunikacją MPK w strefach A+B+C*) [* http://www.ztm.poznan.pl/bilety/strefy-taryfowe].

 

 • Depozyty dla uczestników znajdować się będą w hali 3A Międzynarodowych Targów Poznańskich (biuro zawodów, wejście od ul. Bukowskiej) i otwarty będzie w dniu biegu w godzinach 6:00-15:00. Rzeczy za okazaniem numeru startowego w dniu biegu odebrać można będzie do godziny 15:00.
 • Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 • Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

 

VII. Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:

Mężczyźni:

M16 mężczyźni 16 - 19 lat

M20 mężczyźni 20 - 29 lat

M30 mężczyźni 30 - 39 lat

M40 mężczyźni 40 - 49 lat

M50 mężczyźni 50 - 59 lat

M60 mężczyźni 60 - 69 lat

M70+ mężczyźni 70 i powyżej

Kobiety:

K16 kobiety 16 - 19 lat

K20 kobiety 20 - 29 lat

K30 kobiety 30 - 39 lat

K40 kobiety 40 - 49 lat

K50 kobiety 50 - 59 lat

K60 kobiety 60-69

K70+ kobiety 70 i powyżej

 

UWAGA: w klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od miejsca 51 wg czasu netto.

W biegu prowadzona będzie klasyfikacja służb mundurowych w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (3 mężczyzn i 3 kobiety).

 

Klasyfikacja drużynowa następuje na podstawie sumy 4 najlepszych czasów netto zawodników z tej samej drużyny (tak samo wpisana nazwa drużyny). Uczestnik może być członkiem tylko 1 drużyny

 

KLASYFIKACJA SPECJALNA !

Osoby, które ukończą 14 Bieg Recordowa Dziesiątka oraz 3. Bieg Niepodległości - Bieg 100-lecia 2018 zostaną sklasyfikowani w Grand Prix Poznania w biegach ulicznych, jako suma czasów netto z dwóch biegów zarówno w kat. generalnej (3 mężczyzn i 3 kobiety), która określona będzie odrębnym regulaminem.

 

VIII. Nagrody

  • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznane zostaną trofea oraz nagrody rzeczowe lub vouchery od sponsorów
  • W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchar lub statuetkę oraz dodatkowo za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe lub vouchery sponsorskie
  • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal.
  • Nagrody dublują się. Oznacza to, że zawodnik może być dekorowany i nagradzany zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej.

 

 1. Zasady finansowania
  • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
  • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w 3. Biegu Niepodległości.pl – Bieg 100-lecia 2018 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie później niż do 2 listopada 2018. Osoby te mają obowiązek startu z ostatniej strefy czasowej.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w 3. Biegu Niepodległości. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 • Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Biegu na 10 kilometrów wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób z kijkami, w formule Nordic Walking, na wózkach, rolkach, wrotkach,  rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych.
 • Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
 • Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 • Organizator  może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu - decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od otrzymania pisemnej reklamacji. Obowiązuje kaucja 100 zł uiszczona w Biurze Zawodów w dniu biegu do godziny 15:00.
 • Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może zostać odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz ze względów bezpieczeństwa.
 • Przewidywany czas zamknięcia ulic na trasie biegu do godziny 9:30-13:30 w dniu biegu.
 • Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu na 10 kilometrów oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.
 • W przypadku temperatur powyżej 10 C Organizator zaleca uczestnikom zabranie na trasę wody w butelce minimum 0,33 l.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
 • Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
 • Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej Organizatora.

 

Artur Kujawiński
Dyrektor Biegu