Regulamin

3. Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018

11 listopada 2018 Poznań
REGULAMIN

I. Cele i założenia biegu
• Upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
• Promocja miasta Poznania w kraju i poza jego granicami
• Uatrakcyjnienie wydarzeń kulturalnych z okazji Imienin ulicy Św. Marcin
• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

II. Organizatorzy i podmioty współpracujące:

Fundacja RunPoland.org na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości we współpracy z
Fundacją Universitatis Posnaniensis.

III. Termin i miejsce
• Impreza odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 roku (niedziela) w Poznaniu.
• Start zaplanowano na godz. 11:11.
• Bieg przeprowadzony zostanie na terenie miasta Poznania (100% asfalt) na
dystansie 10 km.
• Trasa posiada atest PZLA.
• Trasa będzie oznaczona co 1 km.

IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
• W 3. Biegu Niepodległości - Bieg 100-lecia 2018 w Poznaniu zwanym dalej jako
Bieg wziąć mogą wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w
Regulaminie (dalej zwani jako Uczestnicy).
• Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km wynosi 90 minut (od momentu przekroczenia
linii startu przez uczestnika).
• Uczestnicy, po upływie regulaminowego limitu czasu zobowiązani są zejść z trasy biegu
a następnie przejść na chodnik lub pobocze pod rygorem dyskwalifikacji. Nie
dostosowanie się spowoduje zagrożenie dla życia i zdrowia uczestnika biegu oraz opóźni
przywracanie przez Policję stałej organizacji ruchu.
• W czasie Biegu na Trasie Biegu mogą przebywać jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa
Biegu, osoby i pojazdy posiadające identyfikatory/przepustki wydane przez Organizatora
oraz służby zabezpieczające Bieg.
• Ustalony został limit 25 000 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę,
która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
Osoba ta nabywa prawa uczestnictwa w biegu.
• W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 25 000 osób lista startowa
zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych
zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
• Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
• Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika
(przepisania numeru) w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2018.
Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie
Biegu (BiegNiepodleglosci.pl lub RunPoland.org) i wniesieniu opłaty manipulacyjnej
w wysokości 10,00 zł.
• W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj 11 listopada
2018 roku ukończyli 16 rok życia.
• Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną
odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia
lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-
18 lat (które w dniu biegu tj. 11 listopada nie osiągnęły jeszcze pełnoletności)
zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych
opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest
obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie
weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Dopuszcza się odbiór pakietu startowego
osoby nieletniej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
UWAGA: zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 7 listopada 2018
roku, chyba, że limit miejsc zostanie wcześniej wyczerpany.
• Odbiór pakietu startowego możliwy będzie przez osobę trzecią za pomocą
upoważnienia wygenerowanego w panelu zawodnika do którego dostęp ma
wyłącznie uczestnik w podanym mailu potwierdzającym zgłoszenie do biegu.
Prosimy nie kasować maila od Organizatora potwierdzającego start w Biegu .
• Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji strefy
startowej oraz w przekazanej okolicznościowej koszulce, celem utworzenia przez
społeczność biegaczy olbrzymiej, biało-czerwonej, wielotysięcznej flagi narodowej.
• Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania
zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji
(zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).
• Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku
publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi Biegu.
• Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu oraz ma prawo usunąć z
terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub nie
przestrzegają poleceń osób (służb porządkowych, poleceń personelu i obsługi
Biegu).
• Podczas Biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe
przymocowane z przodu stroju sportowego w widocznym miejscu. Zasłanianie
numeru startowego w części lub w całości lub brak numeru startowego powoduje
dyskwalifikację.
• Pakiety startowe wydawane będą w dniach 9, 10,11 listopada 2018 w Biurze
Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura Zawodów. Organizator nie wysyła
pakietów startowych na adres Uczestnika.
• Organizator nie zapewnia szatni. Organizator zapewnia toalety na terenie Biura
Zawodów oraz w strefie START i w strefie META.
• W Biegu powinny brać udział osoby posiadające dobry stan zdrowia i nie
posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na dystansie 10
kilometrów.
• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 3.
Biegu Niepodległości w Poznaniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 922 j.t ze zm.) jest Fundacja
RunPoland.org na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości z siedzibą w
Poznaniu, 61-806 Poznań, ul. sw. Marcin 29/8 (dalej jako Administrator Danych
Osobowych lub Fundacja RunPoland.org).
• Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz
produkcji filmowych (np. klipy rozpowszechniane w internecie) wizerunku
Uczestnika. Uczestnik udziela Fundacji RunPoland.org niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku w następujących polach eksploatacji:
• utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w
dowolnej formie
• udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub kopii na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego
partnera w zakresie jego udziału w BieguNiepodleglosci.pl – Biegu 100-lecia 2018
• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
• publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
• Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na
bilbordach, emisje w przekazach telewizyjnych i radiowych
• poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniach 9,10,11 listopada zgodnie z
regulaminem Biegu
• Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom
biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.

V. Wysokość opłat:
Uwaga:
Ze względu na wyjątkową oprawę BIEGU 100-LECIA oraz pokryty 24-karatowym złotem
MEDAL STULECIA dla każdego uczestnika, wpisowe w bieżącym roku jest od ok. 20 zł
wyższe, niż w latach poprzednich. Z tego względu umożliwiliśmy zapis z odroczoną
płatnością do 15 września 2018. Nie dokonanie opłaty do tego terminu spowoduje jednak
utratę miejsca na liście startowej. W kolejnych latach koszt uczestnictwa wróci do
pierwotnie niższego.
Pakiet PIERWSI NA FRONCIE
Dla zgłoszeń od miejsca 1 do 5000 opłata startowa wynosi 79,00 zł
Pakiet ZAPRAWIENI W BOJU
Dla zgłoszeń od miejsca 5001 do 15000 opłata startowa wynosi 85,00 zł
Pakiet HUSARZE W ODSIECZY
Dla zgłoszeń od miejsca 15001 do 25000 opłata startowa wynosi 89,00 zł

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:
1) Pokryty 24-karatowym złotem MEDAL STULECIA zaprojektowany przez biegacza,
którego projekty regularnie oceniane są w TOP10 najpiękniejszych medali polskich imprez
biegowych, włącznie z zajęciem 1 miejsca w roku 2016.
2) Okolicznościowa koszulka biegowa.
UWAGA: w biurze zawodów uczestnik będzie miał do wyboru kolor koszulki biały lub
czerwony aż do wyczerpania danego koloru. Pula koszulek wynosić będzie 50% białych i
50% czerwonych.

UWAGA: w biurze zawodów uczestnik będzie miał do wyboru kolor koszulki biały lub czerwony aż do wyczerpania danego koloru. Pula koszulek wynosić będzie 50% białych i 50% czerwonych.

TABELA ROZMIARÓW MĘSKICH - KOSZULKI TECHNICZNE
EU: S M L XL XXL
Szerokość: 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm
Długość: 66 cm 68 cm 70 cm 72 cm 77 cm

 

TABELA ROZMIARÓW DAMSKICH - KOSZULKI TECHNICZNE
EU: S M L XL XXL
Szerokość: 41 cm 43 cm 45 cm 47 cm 49 cm
Długość: 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm

Zmiana rozmiaru koszulek w panelu uczestnika jest możliwa wyłącznie do 31 października 2018 r.

3) Rogal świętomarciński.
4) Napój regenerujący.
5) Numer startowy.
6) Świadczenia od sponsorów i partnerów (w przypadku wystąpienia).

IV. Pomiar czasu i biuro zawodów
• Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Numer startowy należy
umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru.Podczas Biegu
wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip zamontowany w numerze
startowym każdego Uczestnika. Chipa nie wolno usuwać, zagubienie lub usunięcie
chipa skutkować będzie brakiem możliwości sklasyfikowania Uczestnika w Biegu.
Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.
• Biuro zawodów mieści się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w hali 3A -
wejście od ul. Bukowskiej.
• Godziny otwarcia biura: 9 listopada (piątek) - godz. 15:00-21:00 (otwarte dla
WSZYSTKICH)
• 10 listopada (sobota) - godz. 10:00-20:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)
• 11 listopada (niedziela - dzień biegu) - godz. 6:00-9.00 (otwarte tylko dla
uczestników SPOZA aglomeracji poznańskiej nie objętych komunikacją MPK w
strefach A+B+C*) [* http://www.ztm.poznan.pl/bilety/strefy-taryfowe].
• Depozyty dla uczestników znajdować się będą w Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w hali sportowej (pod balonem) Adres: ul. Aleja Niepodległości 32, 61-714 Poznań. Wejścia nastąpią od ulic św. Barbary, ul. Janusza Kulasa, ul. Stanisława Hejmowskiego).
• Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
• Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub
skradzione podczas imprezy.

VII. Klasyfikacja końcowa
Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych
grupach wiekowych:
Mężczyźni:
M16 mężczyźni 16 - 19 lat
M20 mężczyźni 20 - 29 lat
M30 mężczyźni 30 - 39 lat
M40 mężczyźni 40 - 49 lat
M50 mężczyźni 50 - 59 lat
M60 mężczyźni 60 - 69 lat
M70+ mężczyźni 70 i powyżej
Kobiety:
K16 kobiety 16 - 19 lat
K20 kobiety 20 - 29 lat
K30 kobiety 30 - 39 lat
K40 kobiety 40 - 49 lat
K50 kobiety 50 - 59 lat
K60 kobiety 60-69
K70+ kobiety 70 i powyżej
UWAGA: w klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od
miejsca 51 wg czasu netto.
W biegu prowadzona będzie klasyfikacja służb mundurowych w kategorii generalnej
kobiet i mężczyzn (3 mężczyzn i 3 kobiety).
Klasyfikacja drużynowa następuje na podstawie sumy 4 najlepszych czasów netto
zawodników z tej samej drużyny (tak samo wpisana nazwa drużyny). Uczestnik może być
członkiem tylko 1 drużyny
KLASYFIKACJA SPECJALNA !
Osoby, które ukończą 14 Bieg Recordowa Dziesiątka oraz 3. Bieg Niepodległości - Bieg
100-lecia 2018 zostaną sklasyfikowani w Grand Prix Poznania w biegach ulicznych, jako
suma czasów netto z dwóch biegów zarówno w kat. generalnej (3 mężczyzn i 3
kobiety), która określona będzie odrębnym regulaminem.

VIII. Nagrody
• W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznane
zostaną trofea oraz nagrody rzeczowe lub vouchery od sponsorów
• W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchar lub statuetkę oraz dodatkowo za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe lub
vouchery sponsorskie
• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora
pamiątkowy medal.
• Nagrody dublują się. Oznacza to, że zawodnik może być dekorowany i nagradzany
zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej.

IX. Zasady finansowania
• Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

X. Postanowienia końcowe
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe
zagrażające życiu uczestników).
• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika,
(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie
zdyskwalifikowany.
• Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału
biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną
zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
• Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w 3.
Biegu Niepodleglosci.pl – Bieg 100-lecia 2018 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym.
• Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym
zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie
później niż do 2 listopada 2018. Osoby te mają obowiązek startu z ostatniej strefy
czasowej.
• Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia
uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w 3. Biegu Niepodległości.
Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup
stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
• Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
• Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje
na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do
wiadomości, że udział w Biegu na 10 kilometrów wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym.
• Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne,
jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Przetwarzanie i zbieranych
danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
• Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób z kijkami, w
formule Nordic Walking, na wózkach, rolkach, wrotkach, rowerach oraz innych
urządzeniach mechanicznych.
• Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z
regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
• Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia
środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów
alkoholowych.
• Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym
podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru
czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i
przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
• Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu - decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty
będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od otrzymania pisemnej reklamacji.
Obowiązuje kaucja 100 zł uiszczona w Biurze Zawodów w dniu biegu do godziny
15:00.
• Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może
zostać odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu, w przypadku wystąpienia
siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz ze względów
bezpieczeństwa.
• Przewidywany czas zamknięcia ulic na trasie biegu do godziny 9:30-13:30 w dniu
biegu.
• Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu na 10 kilometrów
oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji
lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.
• W przypadku temperatur powyżej 10 C Organizator zaleca uczestnikom zabranie
na trasę wody w butelce minimum 0,33 l.
• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy
organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
• Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele
jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
• Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie
to na pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w zakresie praw nabytych
na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego
regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej Organizatora.