Regulamin

 1. Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018

11 listopada 2018 Poznań

 

REGULAMIN

 

 1. Cele i założenia biegu
  • Upamiętnienie  100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
  • Promocja miasta Poznania w kraju i poza jego granicami
  • Uatrakcyjnienie wydarzeń kulturalnych z okazji Imienin ulicy Św. Marcin
  • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

 

 

 1. Organizatorzy i podmioty współpracujące:

Fundacja RunPoland.org  na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości we współpracy z Fundacją Universitatis Posnaniensis.

 

III. Termin i miejsce

  • Impreza odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 roku (niedziela) w Poznaniu.
  • Start zaplanowano na godz. 11:11.
  • Bieg przeprowadzony zostanie na terenie miasta Poznania (100% asfalt) na dystansie 10 km.
  • Trasa posiada atest PZLA.
  • Trasa będzie oznaczona co 1 km.

 

 

 1. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 

  • W  3. Biegu Niepodległości - Bieg 100-lecia 2018 w Poznaniu zwanym dalej jako Bieg wziąć mogą wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w Regulaminie (dalej zwani jako Uczestnicy).
  • Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km – 90 minut (od momentu przekroczenia linii startu).
  • Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na Trasie Biegu czynią to na własną odpowiedzialność i mają obowiązek do stosowania się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu Uczestnika.
  • Organizator w przypadku przekroczenia regulaminowego czasu ma prawo zdyskwalifikować uczestnika oraz nakazać przerwanie jego biegu i/lub zejście z trasy biegu tj.przejście na ścieżkę spacerową/chodnik .
  • Na Trasie Biegu mogą przebywać jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu, osoby i pojazdy posiadające identyfikatory/przepustki wydane przez Organizatora oraz służby zabezpieczające Bieg.
  • Ustalony został limit 25 000 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoba ta nabywa prawa uczestnictwa w biegu.
  • W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 25 000 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
  • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
  • Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika (przepisania numeru) w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2018. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie Biegu (BiegNiepodleglosci.pl lub RunPoland.org) i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł.
  • W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj 11 listopada 2018 roku ukończyli 16 rok życia.
  • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 11 listopada  nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Dopuszcza się odbiór pakietu startowego osoby nieletniej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
  • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 30 października 2018 roku, chyba, że limit miejsc zostanie wcześniej wyczerpany.
  • Odbiór pakietu startowego możliwy będzie przez osobę trzecią za pomocą upoważnienia wygenerowanego w panelu zawodnika do którego dostęp ma wyłącznie uczestnik w podanym mailu potwierdzającym zgłoszenie do biegu. Prosimy nie kasować maila od Organizatora potwierdzającego start w Biegu.
  • Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji strefy startowej oraz w przekazanej okolicznościowej koszulce, celem utworzenia przez społeczność biegaczy olbrzymiej, biało-czerwonej, wielotysięcznej flagi narodowej.
  • Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji (zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).
  • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi Biegu.
  • Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu oraz ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub nie przestrzegają poleceń osób (służb porządkowych, poleceń personelu i obsługi Biegu).
  • Podczas Biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu stroju sportowego w widocznym miejscu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację.
  • Pakiety startowe wydawane będą w dniach 9, 10,11 listopada 2018 w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura Zawodów. Organizator nie wysyła pakietów startowych na adres Uczestnika.
  • Organizator nie zapewnia szatni. Organizator zapewnia toalety na terenie Biura Zawodów oraz w strefie START i w strefie META.
  • W Biegu powinny  brać udział osoby posiadające dobry stan zdrowia i nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na dystansie 10 kilometrów.
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 3. Biegu Niepodległości w Poznaniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 922 j.t ze zm.) jest Fundacja RunPoland.org na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości z siedzibą w Poznaniu, 61-806 Poznań, ul. sw. Marcin 29/8 (dalej jako Administrator Danych Osobowych lub Fundacja RunPoland.org).
  • Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz produkcji filmowych (np. klipy rozpowszechniane w internecie) wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Fundacji RunPoland.org niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących polach eksploatacji:

 

 • utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w dowolnej formie
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub kopii na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w BieguNiepodległości.pl – Biegu 100-lecia 2018
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
 • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na bilbordach, emisje w przekazach telewizyjnych i radiowych
 • poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniach 9,10,11 listopada zgodnie z regulaminem Biegu
 • Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.

 

 1. Wysokość opłat:

 

Uwaga:

Ze względu na wyjątkową oprawę BIEGU 100-LECIA oraz pokryty 24-karatowym złotem MEDAL STULECIA dla każdego uczestnika, wpisowe w bieżącym roku jest od ok. 20 zł wyższe, niż w latach poprzednich. Z tego względu umożliwiliśmy zapis z odroczoną płatnością do 30 czerwca 2018. Nie dokonanie opłaty do tego terminu spowoduje jednak utratę miejsca na liście startowej. W kolejnych latach koszt uczestnictwa wróci do pierwotnie niższego.

 

Pakiet PIERWSI NA FRONCIE

Dla zgłoszeń od miejsca 1 do 5000 opłata startowa wynosi 79,00 zł

 

Pakiet ZAPRAWIENI W BOJU

Dla zgłoszeń od miejsca 5001 do 15000 opłata startowa wynosi 85,00 zł

 

Pakiet HUSARZE W ODSIECZY

Dla zgłoszeń od miejsca 15001 do 25000 opłata startowa wynosi 89,00 zł

 

UWAGA! Po 30 czerwca 2018 opłata startowa niezależnie od ilości osób na liście startowej będzie wynosić 95,00 zł.

 

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:

1) Pokryty 24-karatowym złotem MEDAL STULECIA zaprojektowany przez biegacza, którego projekty regularnie oceniane są w TOP10 najpiękniejszych medali polskich imprez biegowych, włącznie z zajęciem 1 miejsca w roku 2016.

2) Okolicznościowa koszulka biegowa.

UWAGA: w biurze zawodów uczestnik będzie miał do wyboru kolor koszulki biały lub czerwony aż do wyczerpania danego koloru. Pula koszulek wynosić będzie 50% białych i 50% czerwonych.

3) Rogal świętomarciński.

4) Napój regenerujący.

5) Numer startowy.

6) Świadczenia od sponsorów i partnerów (w przypadku wystąpienia).

 1. Pomiar czasu i biuro zawodów
  • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru.Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip zamontowany w numerze startowym każdego Uczestnika. Chipa nie wolno usuwać, zagubienie lub usunięcie chipa skutkować będzie brakiem możliwości sklasyfikowania Uczestnika w Biegu. Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.
  • Biuro zawodów mieści się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w hali 3A - wejście od ul. Bukowskiej.
  • Godziny otwarcia biura: 9 listopada (piątek) - godz. 15:00-21:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)
  • 10 listopada (sobota) - godz. 10:00-20:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)

 

 • 11 listopada (niedziela - dzień biegu) - godz. 6:00-9.00 (otwarte tylko dla uczestników SPOZA aglomeracji poznańskiej nie objętych komunikacją MPK w strefach A+B+C*) [* http://www.ztm.poznan.pl/bilety/strefy-taryfowe].

 

 • Depozyty dla uczestników znajdować się będą w hali 3A Międzynarodowych Targów Poznańskich (biuro zawodów, wejście od ul. Bukowskiej) i otwarty będzie w dniu biegu w godzinach 6:00-15:00. Rzeczy za okazaniem numeru startowego w dniu biegu odebrać można będzie do godziny 15:00.
 • Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 • Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

 

VII. Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:

Mężczyźni:

M16 mężczyźni 16 - 19 lat

M20 mężczyźni 20 - 29 lat

M30 mężczyźni 30 - 39 lat

M40 mężczyźni 40 - 49 lat

M50 mężczyźni 50 - 59 lat

M60 mężczyźni 60 - 69 lat

M70+ mężczyźni 70 i powyżej

Kobiety:

K16 kobiety 16 - 19 lat

K20 kobiety 20 - 29 lat

K30 kobiety 30 - 39 lat

K40 kobiety 40 - 49 lat

K50 kobiety 50 - 59 lat

K60 kobiety 60-69

K70+ kobiety 70 i powyżej

 

UWAGA: w klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od miejsca 51 wg czasu netto.

W biegu prowadzona będzie klasyfikacja służb mundurowych w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (3 mężczyzn i 3 kobiety).

 

Klasyfikacja drużynowa następuje na podstawie sumy 4 najlepszych czasów netto zawodników z tej samej drużyny (tak samo wpisana nazwa drużyny). Uczestnik może być członkiem tylko 1 drużyny

 

KLASYFIKACJA SPECJALNA !

Osoby, które ukończą 14 Bieg Recordowa Dziesiątka oraz 3. Bieg Niepodległości - Bieg 100-lecia 2018 zostaną sklasyfikowani w Grand Prix Poznania w biegach ulicznych, jako suma czasów netto z dwóch biegów zarówno w kat. generalnej (3 mężczyzn i 3 kobiety), która określona będzie odrębnym regulaminem.

 

VIII. Nagrody

  • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznane zostaną trofea oraz nagrody rzeczowe lub vouchery od sponsorów
  • W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchar lub statuetkę oraz dodatkowo za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe lub vouchery sponsorskie
  • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal.
  • Nagrody dublują się. Oznacza to, że zawodnik może być dekorowany i nagradzany zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej.

 

 1. Zasady finansowania
  • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
  • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w 3. Biegu Niepodległości.pl – Bieg 100-lecia 2018 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie później niż do 2 listopada 2018. Osoby te mają obowiązek startu z ostatniej strefy czasowej.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w 3. Biegu Niepodległości. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 • Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Biegu na 10 kilometrów wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób z kijkami, w formule Nordic Walking, na wózkach, rolkach, wrotkach,  rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych.
 • Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
 • Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 • Organizator  może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu - decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od otrzymania pisemnej reklamacji. Obowiązuje kaucja 100 zł uiszczona w Biurze Zawodów w dniu biegu do godziny 15:00.
 • Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może zostać odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz ze względów bezpieczeństwa.
 • Przewidywany czas zamknięcia ulic na trasie biegu do godziny 9:30-13:30 w dniu biegu.
 • Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu na 10 kilometrów oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.
 • W przypadku temperatur powyżej 10 C Organizator zaleca uczestnikom zabranie na trasę wody w butelce minimum 0,33 l.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
 • Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
 • Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej Organizatora.

 

Artur Kujawiński
Dyrektor Biegu