Regulamin

2 Poznański Bieg Niepodległości
RunPoland.org
11 listopada 2017 Poznań

REGULAMIN

Cele i założenia biegu

 • Upamiętnienie 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 • Promocja miasta Poznania w kraju i poza jego granicami
 • Uatrakcyjnienie wydarzeń kulturalnych z okazji Imienin ulicy Św. Marcin
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

Organizatorzy i podmioty współpracujące:

Fundacja RunPoland.org  na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości we współpracy z  Fundacją Universitatis Posnaniensis.

Termin i miejsce

 • Impreza odbędzie się w dniu 11 listopada 2017 roku (sobota) w Poznaniu.
 • Start zaplanowano na godz. 10:00.
 • Bieg przeprowadzony zostanie na terenie miasta Poznania (100% asfalt) na dystansie 10 km.
 • Trasa posiada atest PZLA.
 • Trasa będzie oznaczona co 1 km.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 • Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km – 90 minut.
 • Ustalony został limit 10 000 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 10 000 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika (przepisania numeru) w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2017. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj 11 listopada 2017 roku ukończyli 16 rok życia.
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 11 listopada 2017 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Dopuszcza się odbiór pakietu startowego osoby nieletniej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.PoznanskiBiegNiepodleglosci.pl i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 7 listopada 2017. Wprowadzony zostanie odbiór pakietu startowego przez inną osobę za pomocą upoważnienia wygenerowanego w panelu zawodnika.
 • W momencie jeżeli limit 10 000 uczestników zostanie osiągnięty , zapisy zostaną zakończone.
 • Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji strefy startowej oraz w przekazanej okolicznościowej czapce biegowej, celem utworzenia przez społeczność biegaczy olbrzymiej, biało-czerwonej, wielotysięcznej flagi narodowej.
 • Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji (zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).

Wysokość opłat:

Dla zgłoszeń od miejsca 1 do 3000 opłata startowa – 49,00 zł

Dla zgłoszeń od miejsca 3001 do 7000 opłata startowa – 59,00 zł

Dla zgłoszeń od miejsca 7001 do 10000 opłata startowa – 69,00 zł

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:

1) Pamiątkowy odlewany medal zaprojektowany przez biegacza, którego projekty regularnie oceniane są w TOP10 najpiękniejszych medali polskich imprez biegowych, włącznie z zajęciem 1 miejsca w roku 2016.

2) Okolicznościowa czapka biegowa.

3) Rogal świętomarciński.

4) Napój regenerujący.

5) Numer startowy.

Pomiar czasu i biuro zawodów

 • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru. Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.
 • Biuro zawodów mieści się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w hali 3A - wejście od ul. Bukowskiej.
 • Godziny otwarcia biura: 9 listopada (czwartek) - godz. 16:00-21:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)
 • 10 listopada (piątek) - godz. 16:00-21:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)
 • 11 listopada (sobota - dzień biegu) - godz. 7:00-8.30 (otwarte tylko dla uczestników SPOZA aglomeracji poznańskiej nie objętych komunikacją MPK w strefach A+B+C*) [* http://www.ztm.poznan.pl/bilety/strefy-taryfowe].

Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:

Mężczyźni:

M16 mężczyźni 16 - 19 lat

M20 mężczyźni 20 - 29 lat

M30 mężczyźni 30 - 39 lat

M40 mężczyźni 40 - 49 lat

M50 mężczyźni 50 - 59 lat

M60 mężczyźni 60 - 69 lat

M70+ mężczyźni 70 i powyżej

Kobiety:

K16 kobiety 16 - 19 lat

K20 kobiety 20 - 29 lat

K30 kobiety 30 - 39 lat

K40 kobiety 40 - 49 lat

K50 kobiety 50 - 59 lat

K60 kobiety 60-69

K70+ kobiety 70 i powyżej

UWAGA: w klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od miejsca 51 wg czasu netto.

W biegu prowadzona będzie klasyfikacja służb mundurowych w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (3 mężczyzn i 3 kobiety).

Klasyfikacja drużynowa następuje na podstawie sumy 4 najlepszych czasów netto zawodników z tej samej drużyny (tak samo wpisana nazwa drużyny). Uczestnik może być członkiem tylko 1 drużyny

KLASYFIKACJA SPECJALNA !

Osoby, które ukończą 13 Bieg Maniacką Dziesiątkę oraz 2 Poznański Bieg Niepodległości RunPoland.org zostaną sklasyfikowani w Grand Prix Poznania w biegach ulicznych, jako suma czasów netto z dwóch biegów zarówno w kat. generalnej (3 mężczyzn i 3 kobiety), która określona będzie odrębnym regulaminem.

Nagrody

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznane zostaną trofea oraz nagrody rzeczowe lub vouchery od sponsorów
 • W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchar lub statuetkę oraz dodatkowo za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe lub vouchery sponsorskie
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal.
 • Nagrody dublują się. Oznacza to, że zawodnik może być dekorowany i nagradzany zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej.

Zasady finansowania

 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 • Na starcie uczestnicy mają obowiązek ustawienia się wg przyporządkowanych stref.
 • O przynależności do strefy decyduje Organizator na podstawie przesłanych zgłoszeń.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 10 000 uczestników lub osiągnięcia terminu 7 listopada 2017 godzina 23:59
 • Depozyty dla uczestników znajdować się będą w hali 3A Międzynarodowych Targów Poznańskich (biuro zawodów, wejście od ul. Bukowskiej) i otwarty będzie w dniu biegu w godzinach 7:00-14:00.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Poznańskim Biegu Niepodległości wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie później niż do 2 listopada 2017. Osoby te mają obowiązek startu z ostatniej strefy czasowej.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Poznańskim Biegu Niepodległości. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu - decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Prosimy nie usuwać maila potwierdzającego zgłoszenie ponieważ zawiera ono przydatnego informacje dot.  panelu zawodnika.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Artur Kujawiński
Dyrektor Sportowy
akujawinski@gmail.com