fbpx

Regulamin

BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2019
11 listopada 2019 Poznań

REGULAMIN

I. Cele i założenia biegu
• Upamiętnienie 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
• Promocja miasta Poznania w kraju i poza jego granicami
• Uatrakcyjnienie wydarzeń kulturalnych z okazji Imienin ulicy Św. Marcin
• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
II. Organizatorzy i podmioty współpracujące:
Fundacja RunPoland.org na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości we współpracy z
Fundacją Universitatis Posnaniensis.
III. Termin i miejsce
• Impreza odbędzie się w dniu 11 listopada 2019 roku (poniedziałek) w Poznaniu.
• Start zaplanowano na godz. 11:11.
• Bieg przeprowadzony zostanie na terenie miasta Poznania (100% asfalt) na
dystansie 10 km.
• Trasa posiada atest PZLA.
• Trasa będzie oznaczona co 1 km.
IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
• W BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2019 w Poznaniu zwanym dalej jako
Bieg wziąć mogą wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w
Regulaminie (dalej zwani jako Uczestnicy).
• Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km wynosi 100 minut (od momentu przekroczenia
linii startu przez uczestnika). Start uczestników następuje systemem falowym.
• Uczestnicy, po upływie regulaminowego limitu czasu zobowiązani są zejść z trasy biegu
a następnie przejść na chodnik lub pobocze pod rygorem dyskwalifikacji. Nie
dostosowanie się spowoduje zagrożenie dla życia i zdrowia uczestnika biegu oraz opóźni
przywracanie przez Policję stałej organizacji ruchu.
• W czasie Biegu na Trasie Biegu mogą przebywać jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa
Biegu, osoby i pojazdy posiadające identyfikatory/przepustki wydane przez Organizatora
oraz służby zabezpieczające Bieg.
• Ustalony został limit 100 000 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę,
która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
Osoba ta nabywa prawa uczestnictwa w biegu.
• W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 100 000 osób lista startowa
zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych
zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów. Organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego przyjmowania zgłoszeń czy to pod względem ilości czy terminu.
• Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
• Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika (przepisania numeru) w terminie 1-7 listopada 2019. Dokonanie przepisania do 6 listopada daje szansę na numer z własnym imieniem. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie
Biegu (BiegNiepodleglosci.pl lub RunPoland.org) i wniesieniu opłaty manipulacyjnej
w wysokości 10,00 zł.
• W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj 11 listopada
2019 roku ukończyli 16 rok życia.
• Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną

odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia
lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do
podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-
18 lat (które w dniu biegu tj. 11 listopada nie osiągnęły jeszcze pełnoletności)
zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych
opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest
obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie
weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Dopuszcza się odbiór pakietu startowego
osoby nieletniej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
• Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 30 października 2019
roku, chyba, że limit miejsc zostanie wcześniej wyczerpany.
• Odbiór pakietu startowego możliwy będzie przez osobę trzecią za pomocą
upoważnienia wygenerowanego w panelu zawodnika do którego dostęp ma
wyłącznie uczestnik w podanym mailu potwierdzającym zgłoszenie do biegu.
Prosimy nie kasować maila od Organizatora potwierdzającego start w Biegu .
• Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji strefy
startowej, zaleca się udział w przekazanej okolicznościowej czapeczce, celem utworzenia
przez społeczność biegaczy olbrzymiej, biało-czerwonej, wielotysięcznej flagi narodowej.
• Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania
zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji
(zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).
• Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku
publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi Biegu.
• Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu oraz ma prawo usunąć z
terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub nie
przestrzegają poleceń osób (służb porządkowych, poleceń personelu i obsługi
Biegu).
• Podczas Biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe
przymocowane z przodu stroju sportowego w widocznym miejscu. Zasłanianie
numeru startowego w części lub w całości lub brak numeru startowego powoduje
dyskwalifikację.
• Pakiety startowe wydawane będą w dniach 9, 10,11 listopada 2019 w Biurze
Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura Zawodów. Organizator nie wysyła
pakietów startowych na adres Uczestnika.
• Organizator nie zapewnia szatni. Organizator zapewnia toalety na terenie Biura
Zawodów oraz w strefie START i w strefie META.
• W Biegu powinny brać udział osoby posiadające dobry stan zdrowia i nie
posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na dystansie 10
kilometrów.
• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2019 w Poznaniu zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO” jest
Fundacja RunPoland.org na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości z siedzibą w
Poznaniu, 61-806 Poznań, ul. sw. Marcin 29/8 (dalej jako Administrator Danych
Osobowych lub Fundacja RunPoland.org).
W każdym przypadku, na żądanie osoby której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu
do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

• Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz
produkcji filmowych (np. klipy rozpowszechniane w internecie) wizerunku
Uczestnika. Uczestnik udziela Fundacji RunPoland.org niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku w następujących polach eksploatacji:
• utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w
dowolnej formie
• udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub kopii na której
utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego
partnera w zakresie jego udziału w BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2019
• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
• publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
• Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na
bilbordach, emisje w przekazach telewizyjnych i radiowych
• poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniach 9,10,11 listopada 2019 zgodnie z
regulaminem Biegu
• Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom
biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.
Adminitrowanie i gromadzenie danych uczestnika obejmuje czynności związane z
organizacją Biegu, prowadzeniem projektów sportowych, lig biegowych, sklepu
internetowego i innych projektów zarządzanych przed Fundację RunPoland.org
V. Wysokość opłat:
Uwaga:
Ze względu na wyjątkowość medalu będącego wręcz jubilerskim dziełem pokrytym
srebrem wysokiej próby 1000 umożliwiliśmy zapis z odroczoną płatnością do 30 czerwca
2019. Nie dokonanie opłaty do tego terminu spowoduje jednak
utratę miejsca na liście startowej.
Pakiet PIERWSI NA FRONCIE
Dla zgłoszeń od miejsca 1 do 2000 opłata startowa wynosi 69,00 zł
Pakiet ZAPRAWIENI W BOJU
Dla zgłoszeń od miejsca 2001 do 7000 opłata startowa wynosi 79,00 zł
Pakiet HUSARZE W ODSIECZY
Dla zgłoszeń od miejsca 7001 do 15000 opłata startowa wynosi 89,00 zł
Pakiet WYBOROWI STRZELCY
Dla zgłoszeń od miejsca 15001 do 100 000 opłata startowa wynosi 199,00 zł
UWAGA! Po 31 października 2019 opłata startowa niezależnie od ilości osób na liście
startowej będzie wynosić 199,00 zł. [zaktualizowano] W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:
1) Pokryty srebrem o próbie 1000 MEDAL/STATUETKĘ HUSARZA
2) Okolicznościowa czapeczka biegowa.
UWAGA: w biurze zawodów uczestnik będzie miał do wyboru kolor czapeczki biały lub
czerwony aż do wyczerpania danego koloru. Pula czapeczek biegowych wynosić będzie
50% białych i 50% czerwonych.

3) Rogal świętomarciński.
4) Napój regenerujący.
5) Numer startowy.
6) Świadczenia od sponsorów i partnerów (w przypadku wystąpienia).
IV. Pomiar czasu i biuro zawodów
• Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Numer startowy należy
umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru.Podczas Biegu
wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip zamontowany w numerze
startowym każdego Uczestnika. Chipa nie wolno usuwać, zagubienie lub usunięcie
chipa skutkować będzie brakiem możliwości sklasyfikowania Uczestnika w Biegu.
Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.
• Biuro zawodów mieści się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w hali 3A -
wejście od ul. Bukowskiej.
• Godziny otwarcia biura: 9 listopada (sobota) - godz. 15:00-21:00 (otwarte dla
WSZYSTKICH)
• 10 listopada (niedziela) - godz. 10:00-20:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)
• 11 listopada (poniedziałek - dzień biegu) - godz. 6:00-9.00 (otwarte tylko dla
uczestników SPOZA aglomeracji poznańskiej nie objętych komunikacją MPK w
strefach A+B+C*) [* http://www.ztm.poznan.pl/bilety/strefy-taryfowe].
• Depozyty dla uczestników określone zostaną po zamknięciu zapisów z uwagi na
konieczność uwzględnienia liczby uczestników.
• Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
• Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub
skradzione podczas imprezy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”)
Uczestnik posiada prawo w granicach przewidzianych przepisami RODO - do żądania od
Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
VII. Klasyfikacja końcowa
Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych
grupach wiekowych:
Mężczyźni:
M16 mężczyźni 16 - 19 lat
M20 mężczyźni 20 - 29 lat
M30 mężczyźni 30 - 39 lat
M40 mężczyźni 40 - 49 lat
M50 mężczyźni 50 - 59 lat
M60 mężczyźni 60 - 69 lat
M70+ mężczyźni 70 i powyżej
Kobiety:
K16 kobiety 16 - 19 lat
K20 kobiety 20 - 29 lat
K30 kobiety 30 - 39 lat
K40 kobiety 40 - 49 lat
K50 kobiety 50 - 59 lat
K60 kobiety 60-69
K70+ kobiety 70 i powyżej

UWAGA: w klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od
miejsca 51 wg czasu netto.
W biegu prowadzona będzie klasyfikacja służb mundurowych w kategorii generalnej
kobiet i mężczyzn (3 mężczyzn i 3 kobiety).
Klasyfikacja drużynowa następuje na podstawie sumy 4 najlepszych czasów netto
zawodników z tej samej drużyny (tak samo wpisana nazwa drużyny). Uczestnik może być
członkiem tylko 1 drużyny
VIII. Nagrody
• W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznane
zostaną trofea oraz nagrody rzeczowe lub vouchery od sponsorów
• W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchar lub statuetkę
oraz dodatkowo za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe lub
vouchery sponsorskie
• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora
pamiątkowy medal.
• Nagrody dublują się. Oznacza to, że zawodnik może być dekorowany i nagradzany
zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej.
IX. Zasady finansowania
• Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.
X. Postanowienia końcowe
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe
zagrażające życiu uczestników).
• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika,
(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie
zdyskwalifikowany.
• Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału
biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną
zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
• Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w
BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2019 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym.
• Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym
zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie
później niż do 2 listopada 2019. Osoby te mają obowiązek startu z ostatniej strefy
czasowej.
• Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia
uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w BiegNiepodleglosci.pl RunPoland
2019. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup
stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

• Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym
dalej „RODO”
• Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje
na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do
wiadomości, że udział w Biegu na 10 kilometrów wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym.
• Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne,
jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
• Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób z kijkami, w
formule Nordic Walking, na wózkach, rolkach, wrotkach, rowerach oraz innych
urządzeniach mechanicznych.
• Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z
regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
• Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych zawodników np. race. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia
środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów
alkoholowych.
• Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym
podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru
czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i
przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
• Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu - decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty
będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od otrzymania pisemnej reklamacji.
Obowiązuje kaucja 100 zł uiszczona w Biurze Zawodów w dniu biegu do godziny
15:00.
• Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może
zostać odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu, w przypadku wystąpienia
siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz ze względów
bezpieczeństwa.
• Przewidywany czas zamknięcia ulic na trasie biegu do godziny 9:00-14:00 w dniu
biegu.
• Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu na 10 kilometrów
oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji
lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.
• W przypadku temperatur powyżej 10 C Organizator zaleca uczestnikom zabranie
na trasę wody w butelce minimum 0,33 l.
• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy
organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
• Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele
jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
• Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie
to na pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w zakresie praw nabytych
na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego
regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej Organizatora.

Artur Kujawiński
Dyrektor Biegu