Regulamin NEW YEAR’S CHALLENGE RUN

NEW YEAR'S CHALLENGE RUN

REGULAMIN

I. Cele i założenia biegu
New Year's Challange Run należy do cyklu Winter Ultra 100 miles Cup trzech zimowych biegów rozgrywanych na dystansie 100 mil, który zrodził się z wyzwania jakie postawiła sobie grupa biegowych pasjonatów.

II. Organizatorzy i podmioty współpracujące
Fundacja "Universitatis Posnaniensis" we współpracy z Fundacją "RunPoland.org"

III. Termin i miejsce
• Impreza odbędzie się w dniu 5 stycznia 2019 roku w Poznaniu.
• Start zaplanowano na godz. 06:00.

IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
• W biegu wziąć mogą wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w Regulaminie (dalej zwani jako Uczestnicy).
• Limit czasu na pokonanie dystansu 100 mil wynosi 36 godzin (od momentu przekroczenia linii startu przez uczestnika).
• Ustalony został limit 25 uczestników.
• W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 18 rok życia.
• Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność).
• UWAGA: zgłoszenia przyjmowane są do północy 3 stycznia 2019 roku, chyba, że limit miejsc zostanie wcześniej wyczerpany.
• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 922 j.t ze zm.) jest Fundacja "Universitatis Posnaniensis" z siedzibą w Poznaniu, przy al. Niepodległości 26.

V. Opłaty
Opłata za uczestnictwo to 150 zł / 35 euro i obejmuje w tym pokrycie kosztów wyżywienia w punktach odświeżania.

VI. Pomiar czasu i biuro zawodów
• Pomiar czasu dokonywany będzie ręcznie a limit wynosi 40 godzin.
• Biuro zawodów mieści się na ulicy Horacego 5 i otwarte jest wyłącznie na czas trwania biegu.
• Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

VII. Klasyfikacja końcowa
• Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna kobiet i mężczyzn. Począwszy od 10 km istnieje możliwość przerwania biegu po każdym kolejnym 5 km okrążeniu. Za każdą 5 kilometrową pętle naliczany jest jeden punkt do klasyfikacji generalnej Winter Ultra 100 miles Cup. Dodatkowo po 1 punkcie można uzyskać za zwycięstwo w pierwszym i drugim biegu oraz 2 punkty za zwycięstwo w trzecim biegu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w całym cyklu wynosi 100. W przypadku równej liczby punktów, o kolejności zawodników decyduje suma czasów z poszczególnych edycji biegów.

VIII. Nagrody
• W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 w cyklu przyznane zostaną nagrody specjalne.
• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora certyfikat.

IX. Zasady finansowania
• Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

X. Postanowienia końcowe
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
• Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
• Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
• Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
• Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Biegu na 10 kilometrów wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
• Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
• Dopuszcza się uczestnictwo w biegu równolegle w innej miejscowości pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi i przyjęciu przez niego zasad jego przeprowadzenia.
• Dopuszcza się również możliwość czterech godzinnych przerw technicznych w trakcie jego trwania, które muszą jednak wcześniej zostać zgłoszone organizatorowi.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
• Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
• Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
• Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może zostać odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz ze względów bezpieczeństwa.
• Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.
• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.