Regulamin pre-rejestracji 2020 (zarchiwizowany)

REGULAMIN PRE-REJESTRACJI [zarchiwizowany]

Jubileuszowy 5. BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2020

11 listopada 2020 r., Poznań

I. Cele i założenia biegu

 • Upamiętnienie 102. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 • Promocja miasta Poznania w kraju i poza jego granicami
 • Uatrakcyjnienie wydarzeń kulturalnych z okazji Imienin ulicy Św. Marcin
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

II. Organizatorzy i podmioty współpracujące

Fundacja “RunPoland.org” na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości we współpracy z Fundacją Universitatis Posnaniensis.

III. Termin i miejsce

 • Impreza odbędzie się w dniu 11 listopada 2020 roku (środa) w Poznaniu.
 • Start zaplanowano na godz. 11:11.
 • Bieg przeprowadzony zostanie na terenie miasta Poznania (100% asfalt) na dystansie 10 km.
 • Trasa posiada atest PZLA.
 • Trasa będzie oznaczona co 1 km.

IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 • W Jubileuszowym 5. BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2020 w Poznaniu, zwanym dalej jako Bieg, wziąć mogą wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w Regulaminie (dalej zwani jako Uczestnicy).
 • Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km wynosi 100 minut (od momentu przekroczenia linii startu przez uczestnika). Start uczestników następuje systemem falowym.
 • Uczestnicy, po upływie regulaminowego limitu czasu zobowiązani są zejść z trasy biegu a następnie przejść na chodnik lub pobocze pod rygorem dyskwalifikacji. Nie dostosowanie się spowoduje zagrożenie dla życia i zdrowia uczestnika biegu oraz opóźni przywracanie przez Policję stałej organizacji ruchu.
 • W czasie Biegu na Trasie Biegu mogą przebywać jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu, osoby i pojazdy posiadające identyfikatory/przepustki wydane przez Organizatora oraz służby zabezpieczające Bieg.
 • Ustalony został limit w pre-rejestracji 2 000 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoba ta nabywa prawa uczestnictwa w biegu.
 • W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 2 000 osób lista startowa osób w pre-rejestracji zostaje zamknięta.• Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika (przepisania numeru) w terminie 1-7 listopada 2020. Dokonanie przepisania do 6 listopada daje szansę na numer z własnym imieniem. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie Biegu (BiegNiepodleglosci.pl lub RunPoland.org) i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł.
 • W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj 11 listopada 2020 roku ukończyli 16 rok życia.
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 11 listopada nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Dopuszcza się odbiór pakietu startowego osoby nieletniej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 30 czerwca 2020 roku, chyba, że limit miejsc w pre-rejestracji zostanie wcześniej wyczerpany.
 • Odbiór pakietu startowego możliwy będzie przez osobę trzecią za pomocą upoważnienia wygenerowanego w panelu zawodnika do którego dostęp ma wyłącznie uczestnik w podanym mailu potwierdzającym zgłoszenie do biegu.Prosimy nie kasować maila od Organizatora potwierdzającego start w Biegu.
 • Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji strefy startowej, zaleca się udział w przekazanej okolicznościowej koszulce technicznej, celem utworzenia przez społeczność biegaczy olbrzymiej, biało-czerwonej, wielotysięcznej flagi narodowej.
 • Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji (zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).
 • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi Biegu.
 • Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu oraz ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub nie przestrzegają poleceń osób (służb porządkowych, poleceń personelu i obsługi Biegu).
 • Podczas Biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu stroju sportowego w widocznym miejscu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację.
 • Pakiety startowe wydawane będą w dniach 9, 10,11 listopada 2020 w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura Zawodów. Organizator nie wysyła pakietów startowych na adres Uczestnika.
 • Organizator nie zapewnia szatni. Organizator zapewnia toalety na terenie Biura Zawodów oraz w strefie START i w strefie META.
 • W Biegu powinny brać udział osoby posiadające dobry stan zdrowia i nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na dystansie 10 kilometrów.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2020 w Poznaniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO” jest Fundacja RunPoland.org na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości z siedzibą w Poznaniu, 61-806 Poznań, ul. sw. Marcin 29/8 (dalej jako Administrator Danych Osobowych lub Fundacja RunPoland.org). W każdym przypadku, na żądanie osoby której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 • Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz produkcji filmowych (np. klipy rozpowszechniane w internecie) wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Fundacji RunPoland.org niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w dowolnej formie
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub kopii na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2020
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
 • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na bilbordach, emisje w przekazach telewizyjnych i radiowych
 • poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniach 9,10,11 listopada 2020 zgodnie z regulaminem Biegu
 • Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji. Administrowanie i gromadzenie danych uczestnika obejmuje czynności związane z organizacją Biegu, prowadzeniem projektów sportowych, lig biegowych, sklepu internetowego i innych projektów zarządzanych przed Fundację RunPoland.org

V. Wysokość opłat za udział w biegu

Pakiet PIERWSI NA FRONCIE

Dla zgłoszeń od miejsca 1 do 2000 opłata startowa w pre-rejestracji wynosi 69,00 zł

Pakiet ZAPRAWIENI W BOJU - obecnie niedostępny

Pakiet HUSARZE W ODSIECZY - obecnie niedostępny

Pakiet WYBOROWI STRZELCY - obecnie niedostępny

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:

1)  wyjątkowy jubileuszowy medal

2) Okolicznościowa techniczna koszulka biegowa.

UWAGA: w biurze zawodów uczestnik będzie miał do wyboru kolor koszulki biały lub czerwony aż do wyczerpania danego koloru. Pula technicznych koszulek biegowych wynosić będzie 50% białych i 50% czerwonych.

3) Rogal świętomarciński.

4) Napój regenerujący.

5) Numer startowy.

6) Świadczenia od sponsorów i partnerów (w przypadku wystąpienia).

7) Prawo do uczestnictwa w Biegu Niepodległości RunPoland 2020

Pakiet w wersji PREMIUM jest poszerzony o okolicznościową czapkę biegową RunPoland Team.

VI. Pomiar czasu i biuro zawodów

 • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru.Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip zamontowany w numerze startowym każdego Uczestnika. Chipa nie wolno usuwać, zagubienie lub usunięcie chipa skutkować będzie brakiem możliwości sklasyfikowania Uczestnika w Biegu. Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.
 • Biuro zawodów mieści się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w hali 3A - wejście od ul. Bukowskiej.
 • Godziny otwarcia biura: 9 listopada (poniedziałek) - godz. 15:00-21:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)
 • 10 listopada (wtorek) - godz. 10:00-20:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)
 • 11 listopada (środa - dzień biegu) - godz. 6:00-9.00 (otwarte tylko dla uczestników SPOZA aglomeracji poznańskiej nie objętych komunikacją MPK w strefach A+B+C*)
  [* http://www.ztm.poznan.pl/bilety/strefy-taryfowe].
 • Depozyty dla uczestników określone zostaną po zamknięciu zapisów z uwagi na konieczność uwzględnienia liczby uczestników.
 • Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 • Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”)

Uczestnik posiada prawo w granicach przewidzianych przepisami RODO - do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

VII. Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:

Mężczyźni:

M16 mężczyźni 16 - 19 lat

M20 mężczyźni 20 - 29 lat

M30 mężczyźni 30 - 39 lat

M40 mężczyźni 40 - 49 lat

M50 mężczyźni 50 - 59 lat

M60 mężczyźni 60 - 69 lat

M70+ mężczyźni 70 i powyżej

Kobiety:

K16 kobiety 16 - 19 lat

K20 kobiety 20 - 29 lat

K30 kobiety 30 - 39 lat

K40 kobiety 40 - 49 lat

K50 kobiety 50 - 59 lat

K60 kobiety 60-69

K70+ kobiety 70 i powyżej

UWAGA: w klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od miejsca 51 wg czasu netto.

W biegu prowadzona będzie klasyfikacja służb mundurowych w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (3 mężczyzn i 3 kobiety).

Klasyfikacja drużynowa następuje na podstawie sumy 4 najlepszych czasów netto zawodników z tej samej drużyny (tak samo wpisana nazwa drużyny). Uczestnik może być członkiem tylko 1 drużyny

VIII. Nagrody

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznane zostaną trofea oraz nagrody rzeczowe lub vouchery od sponsorów
 • W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchar lub statuetkę oraz dodatkowo za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe lub vouchery sponsorskie
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal.
 • Nagrody dublują się. Oznacza to, że zawodnik może być dekorowany i nagradzany zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej.Puchary/statuetki oraz nagrody przekazywane są podczas dekoracji. Organizator w przypadkach losowych na prośbę uczestnika może wysyłać na jego koszt puchar/statuetkę oraz nagrody do dnia 30 listopada 2020. Jednak po 1 grudnia 2020 wszelkie materiały z Biegu będą niedostępne.

IX. Zasady finansowania

 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

X. Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2020 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie później niż do 2 listopada 2020. Osoby te mają obowiązek startu z ostatniej strefy czasowej.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w BiegNiepodleglosci.pl RunPoland 2020. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób z kijkami, w formule Nordic Walking, na wózkach, rolkach, wrotkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych.
 • Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się zregulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
 • Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą byćniebezpieczne dla innych zawodników np. race. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 • Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu - decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od otrzymania pisemnej reklamacji. Obowiązuje kaucja 100 zł uiszczona w Biurze Zawodów w dniu biegu do godziny 15:00.
 • Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może zostać odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz ze względów bezpieczeństwa.
 • Przewidywany czas zamknięcia ulic na trasie biegu do godziny 9:00-14:00 w dniu biegu.
 • Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu na 10 kilometrów oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.
 • W przypadku temperatur powyżej 10 C Organizator zaleca uczestnikom zabranie na trasę wody w butelce minimum 0,33 l.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
 • Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
 • Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej Organizatora.